Sylwetka absolwenta

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

 

Kim będziesz po ukończeniu studiów?

 

Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Posiądzie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi. Będzie przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Absolwent będzie przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera (kierownika) średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach oraz do prowadzenia własnej działalności. Posiądzie umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz do pracy w zespole. Będzie przygotowany do organizowania i kierowania pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim. Będzie przygotowany do poruszania się na rynku pracy i zmiany zatrudnienia. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. W zależności od ukończonej specjalności absolwent uzyska kwalifikacje pozwalające na ubieganie się o zatrudnienie między innymi w: biurach podróży, wybranych jednostkach infrastruktury noclegowej (hotele, motele, pensjonaty itp.) i innych podmiotach w obszarze turystyki, instytucjach administracji państwowej i samorządowej w zakresie sportu i turystyki, klubach sportowych, stowarzyszeniach kultury fizycznej, miejskich i gminnych ośrodkach sportu i rekreacji.


Studia drugiego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Absolwent będzie posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent zdobędzie umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent opanuje umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Będzie potrafił definiować i samodzielnie kierować złożonymi projektami społecznymi, biorąc odpowiedzialność za aspekty ekonomiczne i zarządcze przedsięwzięć. Będzie gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych. Absolwent będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 


KIERUNEK  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 

Kim będziesz po ukończeniu studiów?

 

Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent uzyska ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Posiądzie umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Pozna podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury, podziału władzy w administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne, zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Zdobędzie umiejętności rozwiązania problemów zawodowych oraz uczestniczenia w pracy zespołowej. Będzie przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi, komunikowania się z otoczeniem oraz zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji. Absolwent sprosta wymaganiom stawianym pracownikom administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Będzie przygotowany fizycznie do testów sprawnościowych wymaganych podczas rekrutacji do służb mundurowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.