Tematyka badań

dr Wojciech Chudy

Rekreacyjna aktywność ruchowa społeczeństwa; klastering w turystyce; infrastruktura sportowo-turystyczno-rekreacyjna obszaru.

dr Andrzej Cichy

 Zarządzanie kryzysowe.
Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych.
Zarządzanie środowiskiem w kontekście bezpieczeństwa ekologicznego.

dr Agnieszka Górka-Chowaniec

Specyfika zachowań kadry menedżerskiej sektora gastronomii pionu hotelarstwa.

Nawyki żywieniowe w postawach menedżerów średniego szczebla (middle class).

Analiza i ocena modeli biznesowych w sektorze usług żywieniowych w Polsce w latach 2007-2017.

dr Marcin Hyski

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, gospodarka finansowa samorządu terytorialnego, obszary wiejskie i ich turystyczne wykorzystanie, zagospodarowanie infrastrukturalne.

dr Joanna Kantyka

Badania skuteczności narzędzi marketingu mix w organizacjach, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych; zachowania klientów na rynku usług sportowych, turystycznych i rekreacyjnych; stan i rozwój rynku usług wellness, fitness, corporate wellness, life-work balance.

dr Michał Kucharski

Efektywność kampanii sponsoringowych.
Wykorzystanie eyetrackera w badaniach marketingowych i naukowych. 
Zagadnienia marketingowe związane z e-sportem i organizacjami e-sportowymi.
Wykorzystanie outsourcingu w organizacjach sportowych i turystycznych.
 

dr Agnieszka Pasternak

Zarządzanie usługami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem obszarów metropolitalnych.

dr Marek Szczerbowski

Modele zarządzania infrastrukturą sportową w Polsce i za granicą, analiza jakościowa usług sportowych.

Ks. prof. dr hab. Jan Zimny

A. Etyka sportu:

- społeczne i kulturowe uwarunkowania refleksji etycznej,

- zasady etyczne w sporcie,

- finansowanie infrastruktury sportowej i turystycznej,

- etyka a zjawisko multikulturowości w sporcie,

- wartości jako czynnik kształtujący świat sportu.

B. Etyka zarządzania:

- zarządzanie w relacjach: organizacja a interesariusze wewnętrzne i zewnętrzne

- odpowiedzialność - istota, uwarunkowania i znaczenie,

- etyczne aspekty przywództwa w organizacjach,

- autorytet - rola i znaczenie w procesie zarządzania,

- aksjologia w procesie zarządzania.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.