Informacja ws. regulacji płac

Szanowni Państwo,

W dniu 09.07.2014r odbyło się spotkanie władz uczelni  ze związkami zawodowymi  NSZZ „Solidarność” oraz ZNP  działającymi w uczelni, w sprawie omówienia  kwestii podwyżek dla pracowników uczelni.  W wyniku spotkania  uzgodniono co następuje:

  1. Podwyżka wynagrodzenia  z dotacji na rok 2014 zostanie rozdzielona  w następujący sposób:
  • 252,00zł brutto na osobę dla nauczycieli akademickich  zatrudnionych w AWF Katowice na dzień 1 stycznia 2014r w podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wynegocjowano obligatoryjną wypłatę ww. kwoty każdemu uprawnionemu pracownikowi, nie przewidziano części uznaniowej podwyżki.
  • 192,00 zł brutto na osobę dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych na dzień 1 stycznia 2014r w AWF Katowice. Wynegocjowano obligatoryjną wypłatę ww. kwoty każdemu uprawnionemu pracownikowi, nie przewidziano części uznaniowej podwyżki.

- Podwyżka wynagrodzeń w ramach II etapu wzrostu wynagrodzeń będzie obejmowała  na razie okres od 01.01.2014r do 31.12.2014r,a JM Rektor zadeklarował realizację wypłaty podwyżek w trybie natychmiastowym, z wyrównaniem od 01.01.2014.

  1. Efekt przechodzący podwyżek wynagrodzenia, w tym  za rok 2013:
  • Nie podjęto żadnych wiążących uzgodnień w tej kwestii. Na prośbę J.M. Rektora przesunięto negocjacje w tej sprawie na wrzesień 2014rJ.M. Rektor wyraził zdecydowaną wolę włączenia kwot podwyżek do wynagrodzenia zasadniczego pracowników. Ustalenie tego, jaki  procent  podwyżek wypłacanych pracownikom na okres 1 roku  zostanie zapewniony jako efekt przechodzący do wynagrodzenia na stałe będzie zaproponowany po ustaleniu sytuacji finansowej uczelni po zakończeniu rekrutacji. J.M Rektor zadeklarował przekazanie pracownikom uczelni oficjalnej informacji  w tej kwestii w formie listu otwartego  oraz  zadeklarował spotkanie z pracownikami dotyczące omówienia szczegółów efektu przechodzącego podwyżek –  pod koniec września bieżącego roku
Data w kalendarzu: 
czwartek, 10 Lipiec, 2014 - Od 00:00 do 23:45